Lenco

DOEL VAN DE OVEREENKOMST

Het inschakelen van een externe instantie, die niet alleen adviseert, maar ook medeverantwoording draagt voor haar programma. De kosten verbonden aan het programma, inclusief de levering van waterbe­handelingsprodukt en de benodigde controle middelen, zijn vooraf bepaald en vastgelegd.

 

HET PROGRAMMA OMVAT DE VOLGENDE PUNTEN

Bediening

Het instrueren van de ketelbediener via een schriftelijk vastgelegd routines­chema.

De bediening, de controle en het onderhoud zal daardoor overzichtelijker en eenvoudiger worden. Periodiek testen en aanvullen van kennis en handvaardigheid van de ketelbediener.

Het verstrekken van voorschriften in een voor de ketelbediener begrijpelijke taal.

 

Voorlichting op uw verzoek 

Bij uitbreiding en/of vernieuwing van de ketelinstallatie. Het op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van stoominsta­llaties (waaronder o.a. wettelijk voorschrif­ten)

 

Controle

De ontvangen ketelhuisjournalen controleren en zonodig reageren op afwijkingen.

Maandelijks een chemisch technisch adviesrapport. Periodieke test- en controlebezoeken van onze medewerkers (worden niet aangekon­digd). Jaarlijkse inspectie van de waterzijde van Uw ketelinstallatie, dit ter voorkom­ing van bedrijfsstagnatie.

 

Levering

Levering ter plaatse van het waterbehandelingsprodukt Sequestrol, test- en con­trole mid­delen, die noodzakelijk zijn bij dit programma van waterbehandeling en begeleiding.

 

Economie

Medeverantwoording voor het zo economisch mogelijk werken, door o.a.:

– Een op de praktijk gerichte rookgasmeting.

– Signalering van lekkage en/of dampverliezen aan appendages etc. in het ketelhuis.

– Rapportage en bespreking van onnodig hoge spuiverliezen.

 

Milieuvriendelijk  

Een chemisch goede kwaliteit stoom zal voorkomen, dat er aantastingen kunnen optreden in stoom- en/of condensleidingen. De kleur, reuk en/of smaak van de door U gefabriceerde produkten, zullen nimmer door het waterbehandelingsprodukt Sequestrol, toegepast als voorgeschreven en door ons geleverd, worden beïnvloed.

 

Garantie

Geen nieuwe corrosie-aantastingen aan de waterzijde van de ketel, tijdens be­drijf.

Aanwezige corrosie wordt langzaam afgebroken.

Geen nieuwe steenafzettingen en langzame afbraak van de aanwezige steen.

Opbouw van een metaalbeschermende filmlaag aan de waterzijde van de ketel. Een en ander ten genoege van de inspectie door of namens de overheid.

Indien de waterzijde van de ketel aan bovenstaande niet voldoet, wordt deze door en op onze kosten in orde gemaakt.

 

VERPLICHTINGEN VAN U VOORTVLOEIENDE UIT BOVENSTAANDE

Suppletie dient uitsluitend plaats te vinden met onthard water (0,1ºD).

Keteljournalen dagelijks invullen en bijhouden en aan ons zenden.

Watermonsters maandelijks aan het laboratorium (franco) zenden.

Onderhouds- en controlevoorschriften in de dagelijkse routine handelingen door­voeren.

Veranderingen aan de ketelinstallatie en/of in de bediening en/of andere ingrij­pende gebeu­rtenissen direct melden.

Adviezen, schriftelijk gegeven, direkt doorvoeren of schriftelijk mededeling doen waarom niet. Het jaarlijks ter inspectie aanbieden van de waterzijde van de ketelinstallatie.

Franco retour zenden van ledige emballage en produkten.

Looptijd: 12 opeenvolgende maanden, welke stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd wordt, indien niet uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum schriftelijk opgezegd wordt.